Regulamin ogólny korzystania z witryny www.anty-dlug.pl

§ 1
Właścicielem strony jest AG Partners z/s w Warszawie (woj. mazowieckie), adres: ul. Grzybowska 87, 00 – 844 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem KRS: 0000736720, NIP: 563 – 243 – 52 – 49, REGON: 380526118, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w kwocie 5.000,00 zł.

§ 2
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Kancelaria – AG Partners z/s w Warszawie (woj. mazowieckie), adres: ul. Grzybowska 87, 00 – 844 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem KRS: 0000736720, NIP: 563 – 243 – 52 – 49, REGON: 380526118, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w kwocie 5.000,00 zł;
  2. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu anty-dlug.pl
  3. Klient – osoba, która zawarła z Kancelarią umowę o świadczenie pomocy prawnej.

§ 3
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4
Korzystanie z witryny oraz przesłanie zgłoszenia za jej pośrednictwem są bezpłatne.

§ 5
Zlecenie sprawy do prowadzenia oraz jej przyjęcie jest zależne od wyniku analizy prawnej przeprowadzonej przez Kancelarię lub podmioty działające na jej zlecenie.

§ 6
Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia Kancelaria przedstawia wynik analizy prawnej oraz propozycję współpracy z określeniem zakresu, warunków i ceny, o ile przepisy innych Regulaminów szczegółowych nie zawierają odrębnych postanowień.

§ 7
Użytkownik nie ma obowiązku przyjmowania oferty i przed zleceniem prowadzenia sprawy może się w dowolnym momencie wycofać, bez konsekwencji.

§ 8
W celu zlecenia sprawy do prowadzenia użytkownik/klient obowiązany jest podpisać niezbędne dokumenty przedłożone przez kancelarię. Ich podpisanie i doręczenie Kancelarii jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi.

§ 9
Klient każdorazowo otrzymuje formularz odstąpienia od umowy zawieranej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

§ 10
Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na warunkach oraz zasadach przewidzianych w Regulaminach szczegółowych dotyczących poszczególnych usług prawnych.

§ 11
Kancelaria podejmując się świadczenia pomocy prawnej zobowiązuje się  do jej świadczenia wedle najwyższych standardów. Kancelaria przyjmując zlecenie wykonania usługi prawnej wykona ją starannie (zobowiązanie starannego działania). Kancelaria nie odpowiada za wynik spraw powierzonych Kancelarii.