Regulamin udzielania pomocy prawnej

– POSTANOWIENIA WSTĘPNE –

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady udzielania pomocy prawnej w sprawach cywilnych objętych zakresem pomocy, udzielanej przez AG Partners z/s w Warszawie (woj. mazowieckie), adres: ul. Grzybowska 87, 00 – 844 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem KRS: 0000736720, NIP: 563 – 243 – 52 – 49, REGON: 380526118, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w kwocie 5.000,00 zł.

§ 2

Prawo do skorzystania z udzielenia pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię mają osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, których sprawa przyjęta została do prowadzenia przez Kancelarię albo których zlecenie pomocy prawnej zostało przyjęte przez Kancelarię do obsługi.

– DEFINICJE –

§ 3

Ilekroć w niniejszym regulaminie i innych aktach powiązanych używane są sformułowania poniższe, rozumie się przez nie:

 1. Kancelaria – AG Partners z/s w Warszawie (woj. mazowieckie), adres: ul. Grzybowska 87, 00 – 844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem KRS: 0000736720, NIP: 563 – 243 – 52 – 49, REGON: 380526118, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w kwocie 5.000,00 zł;
 2. Pomoc prawna – pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w sprawach objętych zakresem udzielania pomocy na rzecz Klienta;
 3. Usługa prawna – świadczenie pomocy prawnej przez Kancelarię na rzecz Klienta;
 4. Sprawa sądowa – każda sprawa na etapie sądowym w postępowaniu cywilnym albo sprawa, która nie znajduje się jeszcze na drodze cywilnego postępowania sądowego, ale która w wyniku zlecenia zostanie zainicjowana w przyszłości zgodnie z przyjętym przez Kancelarię zleceniem świadczenia pomocy prawnej.
 5. Sprawa egzekucyjna – każda sprawa na etapie egzekucyjnym w postępowaniu cywilnym albo sprawa, która nie znajduje się jeszcze na drodze cywilnego postępowania egzekucyjnego, ale która w wyniku zlecenie zostanie zainicjowana w przyszłości zgodnie z przyjętym przez Kancelarię zleceniem świadczenia pomocy prawnej.
 6. Przyjęcie sprawy sądowej albo egzekucyjnej do prowadzenia – wyraźna zgoda wyrażona przez Kancelarię na wykonanie na rzecz osoby zainteresowanej pomocy prawnej, której finalizacją jest złożenie kompletu podpisanych oświadczeń i pełnomocnictw do należytego wykonania pomocy żądanych każdorazowo przez Kancelarię;
 7. Osoba zainteresowana – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przekazała Kancelarii swoje dane kontaktowe;
 8. Klient – osoba korzystająca z pomocy prawnej albo innych usług prawnych Kancelarii;
 9. Osoba korzystająca z pomocy prawnej – Klienta lub osoba zainteresowana;
 10. Podmiot wykonawczy – zewnętrzny, wyspecjalizowany podmiot świadczący usługi z zakresu prawa wierzytelności, wykonujący usługi na rzecz Kancelarii;
 11. Adres e-mail Kancelarii – kontakt@anty-dlug.pl
 12. Postępowanie cywilne – postępowanie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku „kodeks postępowania cywilnego” (tj. Dz.U. Z 2018r., poz. 1360 ze zm.);
 13. Rachunek bankowy Kancelarii – 47 1020 1563 0000 5502 0149 1075.

– WARUNKI KORZYSTANIA Z POMOCY –

§ 4

 1. Warunkiem skorzystania z pomocy prawnej jest podanie swoich danych kontaktowych, zamieszczonych w formularzach funkcjonujących w ramach strony internetowej www.anty-dlug.pl, akceptacja niniejszego regulaminu, akceptacja polityki prywatności, przyjęcia sprawy do prowadzenia oraz złożenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub na piśmie następujących oświadczeń:
  * „Oświadczam, że w powierzonej Kancelarii sprawie nie działa w moim imieniu i na moją rzecz żaden radca prawny ani adwokat”;
  * „Oświadczam, że przed zatwierdzeniem przesłania swoich danych kontaktowych zapoznałem/am się z regulaminem korzystania z pomocy prawnej, jest on dla mnie zrozumiały i w całości go akceptuję”.
 2. Dodatkowym warunkiem skorzystania z pomocy prawnej jest przesłanie Kancelarii przez osobę zainteresowaną, w formie elektronicznej (plików w formacie PDF.) na adres e-mail Kancelarii wszystkich informacji, dokumentów i oświadczeń, wymaganych przez Kancelarię, a niezbędnych do prowadzenia sprawy, o które to informacje, dokumenty lub oświadczenia Kancelaria wystąpi niezwłocznie, po wysłaniu jej przez osobę zainteresowaną danych kontaktowych.
 3. W terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od przedstawienia Kancelarii wszystkich żądanych informacji, dokumentów i oświadczeń Kancelaria podejmuje decyzję, czy sprawę przyjmuje do prowadzenia, czy też odmawia przyjęcia jej do prowadzenia, informując o podjętej decyzji osobę zainteresowaną wiadomością e-mail, na podany w formularzu adres mailowy.
 4. Brak odpowiedzi przez Kancelarię w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu poczytuje się za brak wyrażenia zgody na przyjęcia zlecenia pomocy prawnej.

§ 5

 1. Osoba korzystająca z pomocy prawnej ma obowiązek niezwłocznie udzielać odpowiedzi na wszystkie pytania Kancelarii dotyczące usługi prawnej, jak również niezwłocznie przesyłać wszystkie niezbędne dokumenty i złożyć żądane przez Kancelarię oświadczenia do należytego wykonania usługi prawnej, na każde żądanie Kancelarii, pod rygorem rezygnacji przez Kancelarię ze świadczenia pomocy prawnej bez zachowania żadnych terminów.
 2. Rezygnacja przez Kancelarię ze świadczenia pomocy prawnej następuje w formie elektronicznej, poprzez złożenie oświadczenia i wysłanie go na adres e-mail osoby korzystającej z pomocy prawnej, podany w formularzu kontaktowym albo telefonicznie, na numer telefonu podany w zgłoszeniu.
 3. Złożenie rezygnacji przez Kancelarię upoważnia Kancelarię, zgodnie z upoważnieniem udzielonym jej przez osobę korzystającą z pomocy prawnej, do odwołania w imieniu i na rzecz osoby zainteresowanej, wszelkich zgód i pełnomocnictw – o ile zostały udzielone – dla Podmiotu wykonawczego albo Podwykonawców.

§ 6

Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia usługi prawnej do wykonania, bez podania przyczyny.

§ 7

Podmiot wykonawczy, jak również jego podwykonawcy mają prawo do dalszego zlecania wykonania pomocy prawnej innym podwykonawcom, bez potrzeby uzyskania zgody Klienta, na co osoba zainteresowana wyraża zgodę. Bez względu na liczbę podwykonawców, osoba zainteresowana nie jest zobowiązana do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

§ 8

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię jest odpłatna. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego ustalania zawarte są w § 10 Regulaminu.

§ 9

 1. Opłaty oraz wydatki w sprawach sądowych i egzekucyjnych, w tym wydatki i opłaty sądowe, a nie związane z wynagrodzeniem Podmiotu Wykonawczego albo dalszych podwykonawców, (np. opłata za wpis od pozwu, opłata za wpis od apelacji, opłata za wpis od sprzeciwu od wyroku zaocznego, koszty biegłego sądowego, opłata skarbowa od pełnomocnictwa itp.) ponosi Klient. Kancelaria zawiadomi Klienta wiadomością wysłaną na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu o obowiązku ich poniesienia, wskazując jednocześnie adresata płatności, numer konta bankowego do uiszczenia opłaty, kwotę opłaty oraz tytuł opłaty i zobowiąże Klienta do udzielenia odpowiedzi, czy koszty procesu, czy też odmawia ich poniesienia. Koszty, o których mowa powyżej uiszczane są bezpośrednio na rachunek bankowy właściwego sądu albo organu bez udziału Kancelarii.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące poniesienia kosztów, o których mowa w § 9 ust. 1 regulaminu, nie później jednak niż w terminie 48 godzin i przelać środki niezbędne do pokrycia wymaganych kosztów postępowania wedle wskazań i danych zawartych w informacji, o której mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu.
 3. Udzielenie odpowiedzi negatywnej (odmawiającej zgody na poniesienie kosztów, o których mowa w § 9 ust. 1 regulaminu) przez Klienta upoważnia Kancelarię, zgodnie z upoważnieniem udzielonym jej przez Klienta, do odwołania w imieniu i na rzecz Klienta pełnomocnictw udzielonych Podmiotowi wykonawczemu albo podwykonawcom w powierzonej sprawie, prowadzonej w ramach udzielania pomocy prawnej.
 4. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi przez Klienta w ciągu 48 godzin od momentu poinformowania go przez Kancelarię o obowiązku poniesienia kosztów postępowania albo też wyrażenia zgody przez Klienta na poniesienie kosztów, a nie przelanie ich w ogóle albo w mniejszej wysokości od wymaganej wedle wskazań Kancelarii w terminie 48 godzin od momentu wyrażenia zgody, bądź też nieprzesłania Kancelarii w tym terminie potwierdzenia przelewu środków wedle wskazań Kancelarii, upoważnia Kancelarię, zgodnie z upoważnieniem udzielonym jej przez Klienta, do odwołania w imieniu i na rzecz Klienta pełnomocnictw udzielonych Podmiotowi wykonawczemu albo podwykonawcom w powierzonej sprawie, prowadzonej w ramach udzielania pomocy prawnej.

– KOSZTY I WYNAGRODZENIA –

§ 10

 1. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię jest odpłatna. Świadczenia pomocy prawnej przez Kancelarię dokonuje Kancelaria osobiście albo zlecając jej wykonanie za pośrednictwem Podmiotu Wykonawczego, który uprawniony jest do zawierania odrębnych umów z dalszymi podwykonawcami, na warunkach uzgodnionych w odrębnych umowach.
 2. Koszty związane z wynagrodzeniem Podmiotu Wykonawczego w całości pokrywa Kancelaria ze środków własnych.
 3. Koszty związane z wynagrodzeniem podwykonawców ponosi Podmiot Wykonawczy we własnym zakresie.
 4. Całość wynagrodzenia Kancelarii za wykonanie pomocy prawnej świadczonej na rzecz Klienta w sprawach sądowych, w których osoba ta jest powodem w sprawie innej niż o zasądzenie roszczenia, stanowią koszty procesu, w tym koszty zastępstwa procesowego od strony przeciwnej w sprawie sądowej, koszty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, koszty opłaty sądowej oraz inne pozostałe koszty i wydatki, o ile ich zwrot zostanie zasądzony orzeczeniem sądu w powierzonej sprawie.
 5. Wynagrodzenie Kancelarii za wykonanie usług prawnych innych niż opisane w § 10 ust. 4 Regulaminu ustalane jest każdorazowo w odrębnych umowach.
 6. Odwołanie przez Klienta zgód i pełnomocnictw w trakcie świadczenia pomocy prawnej w sprawie sądowej albo egzekucyjnej nakłada na Klienta korzystającego z usług Kancelarii obowiązek zapłaty wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej nakładowi pracy, ale nie mniejszej niż minimalne stawki wynagrodzenia należne radcom prawnym, a wynikające z § 2 pkt. 1-9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tj.: Dz.U. z 2018r., poz. 265 ze zm.). To samo dotyczy odwołania pełnomocnictwa Klientowi przez Podmiot wykonawczy albo podwykonawcę z każdego powodu określonego wprost w niniejszym Regulaminie albo  odrębnej umowie świadczenia pomocy prawnej.
 7. Za dzień udzielenia Kancelarii zlecenia do świadczenia pomocy prawnej przez osobę zainteresowaną uznaje się w sprawach sądowych dzień przyjęcia sprawy do prowadzenia przez Kancelarię.
 8. Za dzień udzielenia Kancelarii zlecenia do świadczenia pomocy prawnej przez osobę zainteresowaną w sprawach inne niż sądowe uznaje się dzień zawarcia umowy na wykonanie usługi prawnej.

– POSTANOWIENIA KOŃCOWE –

§ 11

Kancelaria zapewnia osobie zainteresowanej zachowanie w tajemnicy wszystkich udzielonych jej albo Podmiotowi Wykonawczemu informacji pozyskanych w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

§ 12

 1. Osobie zainteresowanej , w razie niezadowolenia z usług Podmiotu Wykonawczego albo jego Podwykonawców w ramach pomocy prawnej, przysługuje prawo złożenia skargi do Kancelarii.
 2. Skargę rozpatruje jednoosobowo Prezes Zarządu Kancelarii, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na adres e-mail, zawiadamiając o wyniku postępowania osobę zainteresowaną.
 3. Od niekorzystnego rozstrzygnięcia skargi przysługuje osobie zainteresowanej prawo wniesienia odwołania na decyzję Prezesa Zarządu do organu uchwałodawczego Kancelarii.
 4. Skargę składa się w terminie 14 dni od dnia poinformowania osoby zainteresowanej o negatywnym rozpatrzeniu jej skargi przez Prezesa Zarządu.
 5. Odwołanie od decyzji Prezesa Zarządu rozpoznaje organ uchwałodawczy Kancelarii, większością głosów. Decyzja organu uchwałodawczego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 13

 1. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy o pomoc prawną zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o ile usługa nie została w całości wykonana.
 2. Klient przed rozpoczęciem usługi poinformowany został o tym, że w przypadku wykonania przez Kancelarię usługi w całości nie będzie miał prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie pomocy prawnej.